Základní a Mateřská škola Nepolisy

O nás

 Charakteristika mateřské školy

 Naše mateřská škola je dvoutřídní. Děti jsou ve třídách rozděleny dle věku. O pohodu a příjemné prostředí se starají   čtyři učitelky a jedna provozní pracovnice. Součástí budovy je zahrada, která je vybavena novými herními   prvky zrekonstruovaným pískovištěm. Třídy jsou vybaveny dětským nábytkem novějšího typu a dále hračkami    a pomůckami  ve standardní úrovni.

 V mateřské škole máme vlastní školní kuchyň s vývařovnou a výdejnou stravy.

 Stěžejní zásady v rozvoji vzdělávání

 Rodičům nabízíme aktivní podíl na adaptačním procesu svých dětí. Zajišťujeme taktéž vzdělávání dětem  s přiznanými   podpůrnými opatřeními, dětem nadaným a dvouletým.

 S péčí a výchovou o dvouleté děti učitelkám pomáhá chůva, pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími          potřebami je učitelkám nápomocný asistent pedagoga.

 Vzdělávání v naší mateřské škole je cílevědomé, plánované a uskutečňuje se ve všech činnostech a situacích, které     se vyskytnou. Důraz klademe na prožitkové a interaktivní učení. S dětmi pracujeme podle našeho ŠVP, který se   snažíme přizpůsobovat aktuálním situacím a individuálním potřebám dětí. Vytváříme vztahy založené na vzájemné     důvěře, úctě a respektu, což je důležité pro pocit pohody ve třídě a pro plnění socializační a vzdělávací funkce               mateřské školy. Snažíme se o partnerskou spolupráci s rodinou.

 Nadstandardní aktivity

 Organizujeme doplňkové aktivity formou zájmových kroužků (viz. Rozvoj talentu a nadání), včetně plavecké výuky.   Pořádáme akce pro rodiče s dětmi ( Halloween, Mikulášská nadílka,čarodějnický rej, Den Země, velikonoční a vánoční   tvořivá odpoledne, karneval, pasování předškoláků na školáky, besídky, Dny otevřených dveří atd.).

V návaznosti na jednotlivá roční období dětem nabízíme širokou škálu akcí, dětských programů a projektů.

 Zúčastňujeme se   divadelních představení v Jiráskově divadle v Novém Bydžově a Klicperově divadle v Chlumci nad   Cidlinou, případně objednáváme kulturní programy do mateřské školy ( viz. Kalendář akcí).

 Spolupráce s dalšími institucemi

 Mateřská škola je v součinnosti s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně-pedagogickými centry.             Spolupracujeme s pedagogy ZŠ, uskutečňujeme vzájemné konzultace zaměřené na úroveň, kvalitu vzdělávání               a připravenosti předškoláků na zahájení školní docházky.

 Dále spolupracujeme s místní knihovnou, děti se při návštěvách seznamují s literaturou, zapůjčujeme si knížky         do mateřské školy k rozvoji čtenářské gramotnosti.Velmi dobrá spolupráce je s TJ Sokol Nepolisy hlavně  při       organizování sportovních aktivit.